การติดตั้ง PyTorch บน Nvidia Jetson Nano

Posted

หลังจากติดตั้ง Jetson Nano image เรียบร้อยแล้ว (ดูวิธีติดตั้งได้ที่)

ตรวจสอบ Nano version (Jetpack)

sudo su
cd
pip3 --version
pip3 install jetson-stats
jtop
exit #ออกจาก root user
sudo jtop

แถบด้านบนแสดงเวอร์ชัน Jetpack=4.4.1 กดปุ่ม q เพื่อออกจาก jtop

ติดตั้ง PyTorch version 1.9

ดูรายละเอียดเวอร์ชันที่เข้ากันได้กับ Jetpack

wget https://nvidia.box.com/shared/static/h1z9sw4bb1ybi0rm3tu8qdj8hs05ljbm.whl -O  torch-1.9.0-cp36-cp36m-linux_aarch64.whl
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3-pip libopenblas-base libopenmpi-dev 
pip3 install Cython
pip3 install numpy torch-1.9.0-cp36-cp36m-linux_aarch64.whl

ติดตั้ง touchvision version 0.10

git clone --branch v0.10.0 https://github.com/pytorch/vision torchvision
cd torchvision
sudo apt-get install libpng-dev libfreetype6-dev
pip3 uninstall pillow
pip3 install --no-cache-dir matplotlib pillow
sudo python3 setup.py install
cd ..

ตรวจสอบว่าติดตั้ง pytorch & torchvision ได้สมบูรณ์

pip3 list | grep torch

Author
Categories Python, PyTorch