“EDroom Dev. (ตั้งชื่อโดยนักศึกษา) เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นภายในรายวิชา ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นวิชาสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และมุ่งเน้นให้นักศึกษานำเครื่องมือหรือสื่อที่พัฒนาขึ้นไปใช้จริงในการปฏิบัติการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา ที่นักศึกษาจะต้องฝึกสอนในวิชาต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ เป็นต้น”

Suphachoke Sonsilphong - อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

After-School-RPG Team

(2562) นักศึกษา ComED รุ่น 13

  • เริ่มก่อตั้งเกมคอมพิวเตอร์แบบ RPG ชื่อ After School
  • เข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020)

BlockNode-IDE Team

(2561) นักศึกษา ComED รุ่น 12

  • ก่อตั้งโปรแกรมชื่อ BlockNodes-IDE เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการสอนเขียนโปรแกรมแบบ Blocks
  • เข้าร่วมกิจกรรม KidBright Hackathon 2019 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Our Alumni